0902 937 655

MCB1P 6A 4500 Legrand | 402152

Tên sản phẩm: CB tép (MCB)1P 6A 4500 Legrand

Dòng định mức (In) : 6A

Mã sản phẩm: 402152