0902 937 655

RCBO DX3 6000A 2 cực 63A đường cong loại C AC 300mA – 411164