0902 937 655

MCCB DRX250HP 3P-50kA loại điều chỉnh 63A – 669086