0902 937 655

CB tép (MCB) 1P 25A 4500 Legrand | 402157

Tên sản phẩm: CB tép (MCB)1P 20A 4500 Legrand

Dòng định mức (In) : 25A

Mã sản phẩm: 402157